Изтегли

УСТАВ


на «СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – „ВЕЛОКЛУБ ИЛЧОВ БАИР”»


Приет на учредително събрание, състояло се в гр. ШУМЕН на 18.06.2010г.


 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Велоклуб ИЛЧОВ БАИР”

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на сдружението е гр. Шумен, адресът на управление е гр. Шумен, ул. Ген. Драгомиров 32, бл. 5, вх. 4, ап. 90

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността съгл.чл.2 ЗЮЛНЦ и предмет на дейност

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието на физическата култура и популяризиране на спорта КОЛОЕЗДЕНЕ във всичките му форми.

 

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

(1) Популяризиране на КОЛОЕЗДЕНЕТО във всичките му форми и сред всички възрастови групи, като средство за здравословен начин на живот.

(2) Обособяване, маркиране и поддръжка на велосипедни трасета и маршрути

(3) Подпомагане обособяването, поддръжката и развитието на велосипедна инфраструктура

(4) Повишаване културата на колоездачите и стимулиране свободния обмен на идеи и информация, свързани с КОЛОЕЗДЕНЕТО.

 (5) Организация и участие в спортни прояви и състезания свързани с КОЛОЕЗДЕНЕТО в България и чужбина.

(6) Информационно, техническо и материално подпомагане на членовете на клуба при участието им в състезания и други мероприятия, свързани с КОЛОЕЗДЕНЕТО.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Организиране на спортни мероприятия.

2. Сътрудничество с други организации със сходни цели в България и чужбина.

3. Осъществяване на информационна дейност чрез организиране на семинари, конференции и други обществено приети форми на общуване и контакти, в това число и чрез използване на Информационни технологии и Интернет.

4. Други спомагателни дейности, непротиворечащи на законите на Република България и международното право, свързани с целите на сдружението.

Предмет на дейност

Чл. 8. (1) Привличане към КОЛОЕЗДЕНЕТО на симпатизанти от всички възрасти чрез организиране на състезания/спортни мероприятия и разпределяне на награден фонд; разработване и издаване на правилници, програми и други материали свързани с дейността на сдружението; представляване интересите на членовете си пред национални и международни учреждения и институции; разглеждане и формиране на становища и решения по актуални проблеми, свързани с КОЛОЕЗДЕНЕТО; подпомагане на деца и юноши, в това число и социално слаби, в стремежа им към активен начин на живот; вземане решения, отнасящи се до реда, организацията и провеждането на състезания и прояви от регионален, републикански, международен и демонстративен характер; организиране на вело турове с туристически характер.

(2) Друг предмет дейност на сдружението е: подготовка, формиране и експлоатация на велосипедни маршрути и трасета, популяризиращи целите и дейността на сдружението; рекламна и информационна дейност и всякакъв друг вид дейности, незабранени от закона и свързани с основните цели и основния предмет на дейност на сдружението.

 

ІII. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

1. Да участва в дейността на сдружението:

2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. Да внася предложения и идеи за дейността на сдружението;

4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. Да следи работата на сдружението и органите на управление;

6. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. Да внася редовно членския си внос;

2. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на целите на сдружението;

З. Да работи за издигане обществения авторитет на сдружението и запазване на неговото добро име.

Чл. 12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Придобиване на членство

Чл. 13. (1) Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително и в едномесечен срок се произнася с решение. Приемането на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Член на сдружението може да стане и непълнолетно физическо лице само с писменото съгласие и подпис на неговите родители или настойници.

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение,

3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по- нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

Чл. 15. При прекратяване на членството имуществените отношения се уреждат с решение на Общото събрание.

Чл. 16. Жалби се разглеждат на последващо заседание на Общото събрание.

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 17. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

(З) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

 (4) Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда, по който се извършва подбора, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

Източници на средства на сдружението

Чл. 18. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Размерът на членския внос и сроковете за неговото внасяне се определят от Управителния съвет. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(2) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Покриване на загуби

Чл. 19. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласа от членовете на Общото събрание.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 19. Органите на сдружението са:

1. Общо събрание /ОС/.

2. Управителен съвет /УС/.

3. Председател на Управителния съвет.

Чл. 20. В Общото събрание участват всички учредители на сдружението и избраните нови членове на Общото събрание. Членовете на Общото събрание участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

(2) Нов член на Общото събрание се приема с пълно мнозинство(100%) от имащите право на глас членове на Общото събрание.

(3) Член на Общото събрание се изключва с подаване на лична молба до Общото събрание.

Представителство

Чл. 21. (1) Член - юридическо лице се представлява в Общото събрание от законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само дееспособно физическо лице.

(3) Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл 21. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на сдружението;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

4. Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;

5. Избира Председател от членовете на Управителния Съвет

6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

9. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

10. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

11. Взема решение за участие в други организации;

12. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

13. Приема бюджета на сдружението;

14. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

15. Отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на сдружението, когато противоречат на закона и Устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най- късно шест месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Общото събрание.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, и изпратена на лична електронна поща на всеки член на Общото събрание.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседание на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Общото събрание, в седалището на сдружението, най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член на Общото събрание безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

 (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл 26. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили всички членове на Общото събрание или техните упълномощени представители. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок до 7 дни от насрочената дата при същия дневен ред. Управителния съвет поема грижата да уведоми всички членове на Общото събрание за часа и датата на новото заседание.

Право на глас

Чл. 27. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член на Общото събрание или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1, т. З и т.4 се изисква пълно мнозинство(100%) от членовете на Общото събрание.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет е в състав определен от Общото събрание.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1. Имат постоянно местожителство в страната;

2. Притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и неговите цели.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(14) Управителният съвет определя размера и дължимостта на членския внос и другите имуществени вноски.

(15) Управителният съвет приема и изключва членове на сдружението.

 (16) Управителният съвет взема решение за начина на представителството на сдружението.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8 и ал. 9 и чл. 49, ал. 2 от Устава, които се вземат с пълно мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които нарушават интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател

Чл. 38. (1) Управлението на сдружението се възлага на един от своите членове - председател, който има функциите на управител.

Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. Сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

4. Представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

5. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

(4) При отсъствие на председателя функциите му се поемат от заместник председател, избран от членовете на УС.

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 39. Ежегодно, до края на месец февруари, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на сдружението и ги представя на експерт-счетоводителите.

Съдържание на доклада за дейността на сдружението.

Чл. 40. В доклада за дейността на сдружението се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението за изтеклата календарна година и се прилага годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 41. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява и заверява от един или няколко лицензиран експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и доклада за дейността на сдружението. Годишният счетоводен отчет не може да бъде приет без заверка от експерт-счетоводител.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишно приключване, описани в Закона за счетоводството и Устава на сдружението.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 42. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 43. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 44. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението

Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на лицето изготвило протокола и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената, ЕГН и адресите на всички членове, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 47. Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от Закона случаи;

Ликвидация

Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението.

Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт.

(4)Ако имуществото на бъде предоставено по реда на ал. З, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.

(5) Лицата, придобили имущество съгласно предходна алинея, отговарят

за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 49. Сдружението не може да се преобразува в Юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 51. Този Устав е приет на Учредително събрание на сдружението, състояло се на 18.06.2010. в гр. Шумен. За неуредените тук въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 52. В случай, че разпоредбите на този Устав противоречат на Закона, то се заместват по право от повелителните му правила. Настоящият Устав се състави и подписа от всички учредители на сдружението в два идентични екземпляра - един за Шуменски Окръжен Съд и един за сдружението.

Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

Име Презиме Фамилия

1. Анелия Донева Карагьозян

2. Харутюн Арменак Карагьозян

3. Милен Огнянов Димитров

4. Валентин Георгиев Господинов

5. Валентин Иванов Вълчев

6. Шахин Фикретов Музаферов

7. Климент Стоянов Николов

8. Гълъбина Иванова Йосифова

9. Веселин Димитров Димов

10. Севдалин Иванов Матев

11. Валентин Огнянов Василев

Молба за членство