Правила за движение по пътищата на велосипедисти

 

Основни правила за движение по пътищата на велосипедисти

"Велосипед" е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.


"Участник в движението" е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя.  
/ЗДП, 08.03.2011г., Допълнителни разпоредби/

Съгласно ЗДП всеки участник в движението е длъжен да се съобразява с правилата за движение на пътя и да ги спазва, както и да не създава опасност за останалите участници в движението, чрез свое действие или бездействие.
Всеки участник в движението (което включва и велосипедистите) е длъжен:

 • - Да не създава опасности и пречки за движението с поведението си;
 • - Да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;
 • - Да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава.
 • - Да съобразява своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;
 • - Да изпълнява разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.

 

Всички участни в движението (което включва и пешеходците) са длъжни да познават пътните знаци, светлинните сигнали, сигналите на регулировчика  както и пътната маркировка. Когато има несъотвтетствие:

 • - между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
 • - между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
 • - между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
 • - между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
 • - при строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.

 

Всеки велосипедист е длъжен да познава и да поллзва сигналите с ръка, с които да предупреждава за намерението си останалите участници в движението, а именно:

 

А – Завой на ляво
Б – Спиране
В – завой надясно

 

Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението. 
Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, се забранява движението на други пътни превозни средства.

 

В раздел  XVII на ЗДП са разписани особените правила за движение, като 
За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:

 • - спирачки;
 • - звънец и да няма друг звуков сигнал;
 • - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
 • - бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

 

Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:

 • - да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
 • - да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
 • - да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
 • - да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
 • - да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.


Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.

Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

 


 

Закона онлайн: http://www.mvr.bg

 

Извадки от закона, касаещи велосипедния транспорт

 

Раздел III.
Разположение на нерелсовите пътни превозни средства върху пътя

 

(5) Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на
мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение
разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и
ако това не пречи на другите участници в движението.

 

Раздел XVIII.
Особени правила за някои участници в движението

 

Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване,
всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и
червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена
светлина отзад;
4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на
колелата.

 

Чл. 80. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на велосипед е
длъжен:
1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места,
през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.
Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да
освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се
държи за него;
4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на
превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци;
тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.
Чл. 82. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и
зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.

 

Чл. 98. (1) Престоят и паркирането са забранени:

 

5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди
тях;

 

Раздел XXI.
Правила за движение на пешеходците

 

Чл. 107. Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън
пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:

 

2. които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;

 

Чл. 110. Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при
невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са
длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до
дясната му граница.

 

5. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) управлява велосипед без
светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.

 

Допълнителни разпоредби

 

19. “Велосипед” е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда
в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните
колички.

 

👤Захари Николов  🕔2013-06-04
spodelime